چستون و چیفی و همکاران پیشنهاد می‌کنند که تدوین راهبرد بازاریابی الکترونیک باید شامل عناصر و عوامل مشابهی با راهبرد بازاریابی سنتی باشد.برای این منظور می‌توان از مدل SOSTAC که توسط پل اسمیت ارائه شده است استفاده کرد.

این مدل شامل مراحل زیر است:

۱- تجزیه و تحلیل موقعیت:در حال حاضر کجا هستیم؟ Situation Analysis
– تجزیه وتحلیل تقاضا
– تحقیقات کیفی مشتریان
– تجزیه و تحلیل رقبا
– جمع آوری اطلاعات مربوط به رقبا
– تجزیه و تحلیل واسطه ها
– ممیزی داخلی بازاریابی
– اثر بخشی کسب و کار
– اثربخشی بازاریابی

۲- تعیین اهداف : می خواهیم کجا باشیم؟ Objective
۳- تدوین راهبرد : چگونه می خواهیم به وضعیت مطلوب برسیم؟ Strategy
۴- تاکتیکها : با چه وسیله‌ای به وضعیت مطلوب می رسیم؟ Tactics
۵- اجرا : چه برنامه‌ای داریم؟ Actions
۶- کنترل : آیا به اهدافمان دست یافته ایم؟ Control

برگرفته از ویکی پدیا و گوگل